სტატისტიკური ცნობარი
საქართველო, 2007
ცნობარი მომზადდა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაავადებათა კონტროლის და სამედიცინო სტატისტიკის ეროვნულ ცენტრში.
შინაარსი

წინასიტყვაობა

დემოგრაფიული სტატისტიკა

მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურება

ჯანდაცვის სისტემის ქსელი, კადრები, რესურსები

პირველადი სამედიცინო დახმარება

ქირურგიული დახმარება

დამხმარე განყოფილებების მუშაობა

დიაგნოსტიკური განყოფილების მუშაობა

ანტირაბიული კაბინეტის მუშაობა

სისხლის დამამზადებელი სადგურების და სისხლის გადასხმის კაბინეტების მუშაობა

პროფილაქტიკური აცრები

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა

ინფექციური დაავადებები

ფილტვის და ფილტვგარეშე ტუბერკულოზი

სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებები

შიდსი

სიმსივნეები

სისხლის და სისხლმბადი ორგანოების დაავადებები

ენდოკრინული დაავადებები

ფსიქიური და ქცევითი აშლილობები

ნერვული სისტემის დაავადებები

თვალისა და მისი დანამატების დაავადებები

ყურისა და დვრილისებრი მორჩის დაავადებები

სისხლის მიმოქცევის სისტემის დაავადებები

სასუნთქი სისტემის დაავადებები

საჭმლის მომნელებელი სისტემის დაავადებები

შარდსასქესო სისტემის დაავადებები

ტრავმები, მოწამვლები და გარე მიზეზების ზემოქმედების ზოგიერთი სხვა შედეგები

ჯანდაცვის ზოგიერთი მონაცემები საქართველოს რაიონების მიხედვით

გლოსარიუმი

ზოგიერთი განსაზღვრება